Eingabehilfen öffnen

  • Inhaltsskalierung 100%
  • Schriftgröße 100%
  • Zeilenhöhe 100%
  • Buchstabenabstand 100%
Monat Liste Woche

Sa. 1 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

So. 2 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Mo. 3 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Di. 4 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Mi. 5 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Info-Elternabend Zukünftiger Jhg. 5

Mi. 5 Jun, 2024 19:30

Do. 6 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Fr. 7 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Sa. 8 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

So. 9 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Mo. 10 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Wanderwoche Jahrgänge 6, 8, 10 + H 9

Mo. 10 Jun, 2024 2:00 - Sa. 15 Jun, 2024 2:00

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

Di. 11 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Wanderwoche Jahrgänge 6, 8, 10 + H 9

Mo. 10 Jun, 2024 2:00 - Sa. 15 Jun, 2024 2:00

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

Mi. 12 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Wanderwoche Jahrgänge 6, 8, 10 + H 9

Mo. 10 Jun, 2024 2:00 - Sa. 15 Jun, 2024 2:00

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

Do. 13 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Wanderwoche Jahrgänge 6, 8, 10 + H 9

Mo. 10 Jun, 2024 2:00 - Sa. 15 Jun, 2024 2:00

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

Fr. 14 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Wanderwoche Jahrgänge 6, 8, 10 + H 9

Mo. 10 Jun, 2024 2:00 - Sa. 15 Jun, 2024 2:00

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

Sa. 15 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Wanderwoche Jahrgänge 6, 8, 10 + H 9

Mo. 10 Jun, 2024 2:00 - Sa. 15 Jun, 2024 2:00

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

So. 16 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

Mo. 17 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

Di. 18 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

Mi. 19 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

Do. 20 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

Fr. 21 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Noteneintragung

Mo. 10 Jun, 2024 8:00 - Fr. 21 Jun, 2024 13:15

Sa. 22 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

So. 23 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Mo. 24 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Di. 25 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Zeugniskonferenzen Abschlussklassen

Di. 25 Jun, 2024 13:30 - 17:00

Mi. 26 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Do. 27 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Zeugniskonferenzen

Do. 27 Jun, 2024 13:30 - 17:00

Fr. 28 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Sa. 29 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

So. 30 Jun, 2024

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gießen

Di. 30 Apr, 2024 8:00 - Fr. 5 Jul, 2024 13:15

Back to top